1100 év katonai hősei

Árpád fejedelem ábrázolása a Feszty-körképen. Ópusztaszer.hu

„Árpád vezér meg nemesei (…) Pannónia földjének szépségét látva igen megörültek. A szlovének és pannónok nemzeteit meg országait feldúlták, s tartományaikat elfoglalták. De a murai karantánok határait ugyancsak sűrű betörésekkel rohanták meg. Közülük sok ezer embert karddal leöltek, őrhelyeiket felforgatták, tartományaikat birtokukba vették, és az Úr segedelmével azokat maradékuk is mindmáig hatalommal meg szépszerével a kezében tartja.”

Anonymus: Gesta Hungarorum

I. László hermája. Oszk.hu

„Természeti adottságaiban pedig az isteni irgalom különös kegyelme a kiválóság kiváltságával a közönséges emberi értékek fölé emelte. Mert erős volt a keze, tetszetős a külseje, s miként az oroszlánnak, hatalmas lába-keze, óriási a termete, a többi ember közül vállal kimagaslott: így árasztotta el az adományok teljessége, s ez már testileg is méltóvá nyilvánította a királyi koronára.”

I. (Szent) László királyról (1046-1095) egy XII. századi életrajzíró

I. Lajos a Képes Krónikában. Wikimédia

„Bajban is a királyé az elsőség”

I. (Nagy) Lajos (1326-1386)

Hunyadi János ábrázolása a Thuróczy-krónikában. Wikimédia

„Nem beszélek sokat: nem szavak teszik vitézzé az embert. A csatasorban ismerszik meg, ki mit ér.”

Hunyadi János (1407-1456)

I. Mátyás ábrázolása egy Corvina minatúrán. Wikimédia

„Szomorú a királyok sorsa, amiért háborút kénytelenek viselni, mert gyakorta diadalmaskodnak ugyan, de mindannyiszor emberi vérontás árán.”

I. (Corvin) Mátyás (1440-1490)

Kinizsi Pál kuruckori ábrázolása. Wikimédia

„Kinizsi Pál két kardot vesz kezébe s üvöltő oroszlánként mindenütt vérben gázol. Amerre ront, feltarthatatlanul mindent, amit talál, letipor, széles sorban hatalmas öldöklést és mészárlást visz végbe. Most azt harsogja, hogy utolsó szálig vágják az ellenséget, majd övéinek dühét lobbantja lángra, s úgy dörög, hogy még a küszködők és hátrálók is meghallják. (…) Majd legázolja a küszködő vajdát körülfogó török csapatot, s társának a törökök gyűrűjében a túlerőtől már-már veszendő lovas csapatát megmenti a pusztulástól. Lelket önt a csapatba, s harcra indítja őket.”

Kinizsi Pál (1431?-1494) a kenyérmezei csatában Antonio Bonfini, Mátyás király történetírójának feljegyzésében

Bocskai István. Wikimédia

„(…) az erdélyiek és magyarországiak mindenben oltalommal, segítséggel legyenek egymáshoz, mert tudott dolog az, hogy a visszavonással nagy birodalmak is elromlanak, viszontag az egyezséggel a kicsinyek is nagyra nevelkednek.”

Bocskai István fejedelem (1557-1606)

Zrínyi Miklós ábrázolása lóháton. Wikimédia

„Nehéz ugyan ez a hivatal nékem, de ha az Isten az hazámhoz való szeretetet reám tette, imé kiáltok, imé üvöltök: hallj meg engem, élő magyar, ihon a veszedelem, ihon az emésztő tüz! Ime tudománt tészek előtted, nagy Isten, mindent, akit tudok kikiáltok, hogy éntülem elaluvásomért nemzetem vérét ne kérd elől, amint megfenyegettél az nagy Ezékhiel prophétával: Ha az őrálló a közeledő kardot nem jelzi, a fegyvertől elveszettek vérét az ő kezéből kéri számon az Úr.”

Zrínyi Miklós hadvezér (1620-1644)

II. rákóczi Ferenc Mányoki portréján. Wikimédia

„(...) vérünket és javunkat szomjazó ellenségünk kegyetlensége igáját másként nyakunkból ki nem vethetjük, hanem egybekapcsoló közönséges karokkal.”

II. Rákóczi Ferenc fejedelem (1676-1735)

Hadik András tábornok. Wikimédia

„(…) miután a legfőbb törekvésünk különösen arra irányult, hogy az örökös királyságunk és országaink biztonságára és védelmére megfelelő számú lovas és gyalogos hadnép állandóan készenlétben álljon, ezért mi a jó hadi fegyelem és rend biztosítása érdekében a tábori főstrázsamesteri hivatalt a mondott hadnépünk felett – a legkegyelmesebben tekintetbe véve a minket és a legfelségesebb uralkodó házat sok éven keresztül fenyegető súlyos és véres háborúkban állandó hűséggel és hódoló tisztelettel teljesített bátor és hasznos tábori hadi szolgálatát és valamennyi hadműveletben tanúsított rettenthetetlen bátorságát és jártasságát, s az ezáltal a hadügyben szerzett tekintélyes tapasztalatát, továbbá az egyéb meglévő kiváló tulajdonságait, mindenekelőtt azonban a belé helyezett bizalomnál fogva – ezredesünkre, a Beleznay-huszárezred parancsnokára és kedvelt hívünkre, Hadik Andrásra ruháztuk és a vezényletével őt bíztuk meg.”

Hadik András (1790-1710) tábornoki kinevezéséről Mária Terézia királynő levelében

Görgey Artúr Barabás litográfiáján. Wikimédia

„S minthogy élő hitem, miszerint köztetek alig van, ki egy gyáva életet jobban szeretne a dicső halálnál, s ki velem egyformán ne érezné, hogy oly nemzetet, melynek fiai hasonlók a szolnoki, hatvani, bicskei, isaszegi, váci, nagysallói és komáromi hősökhez, rabbá tenni többé nem lehet: még a legborzasztóbb ágyútűzben is csak azon egy jelszavam marad hozzátok: Előre, bajtársaim! Mindig előre!/Emlékezzetek róla, ha újra csatára keltek!”

Görgey Artúr (1818-1916) komáromi kiáltványából

Szurmay Sándor altábornagy. OSZK

„A magyar kormány még [1918.] november közepén is oly fegyveres erőt tudott volna sorompóba állítani a szent hazai föld megvédésére, mellyel Nagymagyarország határait teljes biztonsággal meg tudta volna védeni az amúgy is leszerelt román haderő és a cseh légionisták ellen, de a sokat szenvedett és kimerült Szerbiának sem jutott volna eszébe, hogy további harc árán próbáljon területet Magyarország testéből is foglalni.”

Szurmay Sándor (1860-1945)